MENÜ


Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!

Láss, hallgass, tanulj, kutass!

Dan Sullivan és Catherine Nomura a The Laws of Lifetime Growth [Az élethosszig tartó növekedés törvényei] című könyvükben kifejtik: „A folyamatos tanulás nélkülözhetetlen az élethosszig tartó növekedéshez. Lehet, hogy jó sok tapasztalatod van, mégsem okultál azokból, amiket tettél, láttál vagy hallottál. A tapasztalat önmagában nem garancia az egész életen át tartó növekedésre. De ha rendszeresen átalakítod az élményeidet új leckékké, akkor életed minden napját a növekedés forrásává teszed. Azok az emberek a legokosabbak, akik még a legkisebb eseményt vagy helyzetet is képesek úgy kezelni, hogy áttörést hozzanak gondolkodásukban és tetteikben. Tekints az egész életre iskolaként, és minden tapasztalatra leckeként, így tudásod mindig nagyobb lesz, mint a tapasztalatod.”

“Dávid életének története a legnagyobb tanulság, amelyet valaha is kaptunk a lelkünket fenyegető veszedelmekről, a hatalom, a gazdagság és a világi dicsőség kísértéséről, vagyis azon dolgokról, amelyek kívánatosak az emberek szemében. Dávidon kívül csak kevesen éltek át olyan eseményeket, amelyek olyannyira alkalmassá tették volna őket az ilyen próbák elhordozására. Dávid ifjúkori élete, amelyet pásztorként töltött, megtanította az alázatosságra, a türelemre, a kitartásra és a nyájról való gyengéd gondoskodásra. Bensőséges kapcsolata a természettel a hegyek magányában, kifejlesztették benne a zenei és költői képességet, és gondolatait a Teremtőre irányította. A pusztában eltöltött élet fegyelmezése megerősítette bátorságát, erejét, türelmét és az Istenben való hitét. Mindezek elhordozása és átélése által Isten előkészítette őt Izráel trónjára. Dávid értékes tapasztalatokat szerzett Isten szeretetéről. Az Úr gazdagon megajándékozta őt Szentlelkével. Saul életében megláthatta Dávid az emberi bölcsesség értéktelenségét is. A világi siker és a dicsőség mégis annyira legyengítette jellemét, hogy a Kísértő legyőzte őt.” (Pátriárkák és próféták, Dávid utolsó évei c. fejezetből)

Dávid először könyörög,majd hálát ad, aztán megnyugszik, reménykedik, és Isten ígéreteibe kapaszkodva a célt kitűzi maga elé. A mai rohanó, gyorséttermes, mikrohullámos társadalmunkban a várakozás szó egy ódivatú fogalom. De a napi csendességünkben meg kell tanulnunk türelmesen várni Isten áldásaira. Legyünk türemesek és ha imádkozunk ,kérünk ne rohanjunk tovább hanem figyeljünk az Úrra

“Dávid változatos életének viszontagságaiban énekek által tartotta fenn a mennyel való összeköttetését… Jézus gyakran hárította el földi életében a kísértéseket énekkel. Ha éles, bántó szavak hangzottak el ellene, vagy ha az Őt körülvevő légkör elégedetlenséggel, bizalmatlansággal, vagy ellenségességgel telítődött, akkor gyakran hallatta a hit és a szent öröm énekét. A húsvéti ünnepek ama szomorú estéjén is, mikor elárultatása és halála előtt állt, a zsoltár szavaival emelte fel hangját… Ha helyesen alkalmazzuk, a zene Isten értékes adománya, amely felemeli a gondolatokat, fogékonnyá tesz a magasabb rendű dolgok iránt… Kevés olyan hatásos eszköz van arra, hogy Isten Igéjét az emlékezetünkben tartsuk, mintha ének formájában ismételjük el. Az ilyen éneknek csodálatos hatalma van. Ereje van arra, hogy a nyers és faragatlan természetet legyőzze, a gondolatokat megelevenítse, együttérzést ébresszen, harmóniát hozzon létre a cselekedetekben, száműzze a sötétséget és a balsejtelmeket, amelyek megsemmisítik a bátorságot és meggyengítik a jóért való fáradozások erejét… Sohase tévesszük szem elől az ének, mint nevelő eszköz értékét!” (Nevelés, Költészet és ének c. fejezetből)

Dávid volt aki gyönyörű zsoltárokat írt Istennek, de nekünk embereknek is sok örömünk van az ő zsoltáraiban. Mert Isten Szelleme volt aki sugallta neki az énekeket, van abban tanítás, vigasz, jövendőlés, dicséret , könyörgés, ítélet, bizalom, megnyugvás, áldás, kesergés, tanítás, imádság, sóvárgás, ígéret, buzdítás, hálaadás, de legfőképp dicséret.
Dicsérjük mi is Urunkat, jártunkban, keltünkben, ha utazunk, ha főzünk mindig legyen egy kedves dal amivel az ő dicsőségét zenghetjük. A munka is jobban megy ha vidáman dúdolva tesszük azt. Mert így mondja a biblia,- Isten imádókat keres- Isten a dicséretekben lakozik-

De akik igazságot szolgáltatnak: jó dolguk lesz, és gazdag áldás száll rájuk. (Példabeszédek 24:25) Ami elsőre eszembe jutott a fenti Ige kapcsán az a jogbiztonság. Ez annyit tesz, hogy azt várnánk el országunkban az igazságszolgáltatásban részt vállalóktól, hogy ártatlanul senkit el ne ítéljenek, a bűnösök viszont elnyerjék méltó büntetésüket és ne találjanak kibúvót a törvény kiskapui között. Az állam törvényeinek betartása mindenkire egyformán kell vonatkozzon, és ennek megfelelő ítélkezést várunk el a hatóságoktól a törvényt semmibe vevőkkel szemben. A jog szerinti igazságszolgáltatás mindig elnyeri az emberek tetszését. Igénk azt mondja, hogy áldás száll azokra, akik így végzik munkájukat. Mit üzen ez az Ige személyesen nekünk? 1. Éljünk törvény szerint! 2. Imádkozzunk azért, hogy minél kevesebb legyen a bűnelkövetők száma hazánkban! 3. Vigyük Isten elé az igazságszolgáltatásban dolgozókat, kérve bölcsességet a feladataikban való helytállásra!

De egy biztos, ha nehéz szituációba kerülünk, van megoldás! Ez pedig az IMA ereje! Imádkozz magadban az Úrhoz, és kérd, hogy segítsen meg, adjon bölcsességet, hogy mit tegyél!
Az életem során számos esetben kerültem kétségbeejtő helyzetbe, és akkor az Úrhoz kiáltottam. Mindig megsegített! Még ha rossz dolog is történt, a lehető legjobban alakult. Igenis az imának ereje van! És ez egy csodálatos belső békét, nyugalmat ad az embernek, mert tudjuk, hogy nehézségeink mindig is lesznek, de az Úr velünk van, és megmutatja hatalmát.
Ha az életed során volt részed megaláztatásban, és nem tudtad feldolgozni, fordulj az Úrhoz. Menj be a szobádba, ahol nyugodtan lehetsz, hogy senki se zavarjon, térdelj le, csukd be a szemed, és hangosan imádkozzál. Mondd el az Úrnak bánatod, ami a lelkedet nyomja. Kérd, hogy szabadítsa fel a lelkedet a teher alól, hogy békesség költözzön a szívedbe. Lehet, hogy elkezdesz majd sírni, mert annyira felkavar az, ahogy kimondod azt a sok rosszat, amit veled tettek, de ne aggódj, az Úr a fájdalom könnyeit öröm könnyekre fogja változtatni.
Érezni fogsz egy bizsergető érzést, amit nehéz szavakba önteni, vagy akár körülírni. Ez pedig a Szent Lélek lesz, aki elkezd munkálkodni a szívedben, és be fogja gyógyítani a sebeidet, bármilyen mélyek is azok. Ezután békesség költözik a szívedbe, és eltűnik a nyomasztó érzés, ami eddig leterhelte lelkedet. És örömödben adj hálát Jézus Krisztusnak, akire mindig számíthatsz örökkön örökké!
Zárásképpen pedig idézek az Úr igéjéből, mely hatalmasabb minden szónál, és ereje nem mérhető semmilyen emberi mértékhez:
„Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Halálos veszedelem éri utol a bűnöst, megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül.”
Zsoltárok 34:18-23.

De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt-kegyelemből van üdvösségetek!- és vele együtt feltámasztott, és a mennyek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. (Efezus 2:4-7) A tanítás azt írja, életre keltünk Krisztussal, és a mennyek világába ültetett, hogy minden korszakban, az eljövendőben is Krisztussal együtt uralkodjunk a földön is. Mert az ige nem azt írja ha majd feltámadunk. Hanem azt, hogy amikor megtértünk Jézus bennünk él és mi benne, a hatalmat pedig átadta a gyülekezetnek, aminek minden egyes tagja birtokolhatja az ajándékokat, kinek-kinek ahogy adatott. Mert nincs olyan ember a gyülekezetekben akinek nincs valamilyen ajándéka. Prófétálás, tanítás, evangélizálás, gyógyítás, lelkek ismerete, buzdító, adakozó, elöljáró, könyörülő, lelkigondozó, imádkozó, szolgáló és imádó lélek. Ha mindenki megvizsgálja magát, akkor rá jön miben tudná őt használni az Ura.Jézus tanítványai között nem volt olyan, aki csak hallgatta volna és csak az áldásért követte volna őt. Mindenki kiegészítette a másikat, és tette a dolgát amit Ura kért tőle. Mi is tanítványok vagyunk, tegyük hát amit elvár a mi Urunk.

De kik is azok akik Istent szeretik? Akik imádatban részesítik, keresik a vele való kapcsolatot, keresik a testvérekkel a kapcsolatot, szolgálnak és megállnak a parancsolatok megtartásában. És ami nagyon fontos, hogy bármi történik is velük, tudnak a legnagyobb bajban is hálát adni. Akkor nincs az a baj amit az Úr a javukra* ne tudna fordítani. Erre szokta mondani a világ minden rosszban van valami jó.

„De mégse annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.”

De véget vet annak az elképzelésnek is, hogy amikor meghalsz, csak ide-oda lebegsz, mint egy felhő az égen. Ebben sem lenne semmi nyereség. Véget vet a reinkarnáció elképzelésének is. (Az ugyancsak mindenestül puszta elképzelés! Semmi igei nincs benne.) Sokan azt hiszik, hogy újra meg fognak születni erre az életre — legközelebb esetleg mint tehén, ló vagy akár légy. Semmi nyereség nem lenne abban, ha mint tehén jönnél vissza — lehet, hogy megennének. Ha szúnyog lennél, lehet, hogy lecsapnának. Milyen ostobák tudnak lenni az emberek, amikor elhagyják a Bibliát és hamis tanításokba keverednek! Az igazság pontosan az, amit a Biblia állít: A fizikai halállal az újjászületett hívő — aki örök szellemi lény — elköltözik, hogy Krisztussal legyen, és ez valóban nyereség!

Demokráciát a fegyverekkel soha nem lehetett teremteni, de gyűlöletet kiválóan lehetett szítani velük… Erre is tanít minket a történelem. Ezért eleve kudarcra ítélt minden katonai beavatkozás. Ha rövidtávon sikereket is mutat fel, hosszútávon eredménytelen!

Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél. (Példabeszédek 31:10) A Példabeszédek könyve a derék asszony dicséretével zárul. Derék asszonyt kicsoda találhat? – teszi fel a kérdést az Ige. A derék asszony létező személy és rá lehet találni, fogalmazható meg a kérdés mögötti személyes üzenet. Férfi testvéreimhez fordulok: megtaláltad már vagy még keresed életed derék asszonyát? Isten maga fogalmazta meg: nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Ebben több üzenet is benne van. Legtöbbünknek az Úr „előkészített” egy hozzánk illő társat. Azaz valakit neked, és valakinek téged szánt az Úr. Ha még nem találtad meg, akkor keresd Isten iránti bizalommal, ha már megtaláltad, akkor ne vágyakozz másra vagy a máséra, hanem újra és újra fedezd fel társad értékeit. Ezek ugyanis ott vannak életében, csak szeretetteljes figyelmességre van szükségünk ahhoz, hogy észrevegyük és értékeljük. Valaki azt mondta, hogy életünk fő művének kellene lennie a házasságunknak. A Te főműved milyen műfajú? Krimi, dráma, vígjáték, romantikus…? Rajtad múlik! S ha az Úrra építed a társaddal való kapcsolatod, akkor a boldogság sem lesz hiánycikk… Ilyet kívánok mindnyájunknak!

Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél. (Példabeszédek 31:10) Kedves nő testvérek! Az egyik legnagyobb – Istentől kapott feladat életetekben – derék asszonnyá válni. Nem olyan könnyű feladat ez. Manapság különösképpen nehéz. Legyetek hiteteknél, legyetek eszeteknél! Miért is? Azért, mert a férjetekkel való kapcsolatot csak egy valami előzheti meg életetekben, ez pedig az Istennel való kapcsolat. De ez előzze is meg, hiszen akkor az mindenkire sok áldást jelent a környezetetekben. Ám vigyázzatok, hogy szüleiteket ne szeressétek jobban a férjeteknél! Mert, ha jobban ragaszkodsz szüleidhez (vagy kettőjük közül valamelyikhez), mint a férjedhez, akkor még nem történt meg az, amit Isten Igéje így fogalmaz meg: Elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez és lesznek ketten egy testté. Ez pedig oda-vissza – vagyis a férjre és a feleségre egyaránt – igaz kell legyen. A lelki köldökzsinórt el kell vágni (ezt jelenti az előbbi Igében az elhagyja szó), különben baj lesz. Sok házasság futott már zátonyra azért, mert az egyik fél nem a házastársához, hanem a szüleihez ragaszkodott jobban! Félreértés ne essék: továbbra is legyenek fontosak a szülők, de a házasság egészséges lelki kapcsolatában élő hívő ember számára Isten után a házastársa jön. Nálad így van ez?

Dicsőítés, amikor valami nem sikerül, vagy a gyógyulásunk hirtelen megváltozni látszik akkor kezdjük el dicsőíteni az atyát és a Fiút, és megvallani Uram én akkor is nagyon szeretlek. A dicsőítésben rejlő erőt csak az tudja megtapasztalni aki át tudja adni magát a hálaadásnak. Mert minden bajban van hálaadás is, mert mindig lehetne rosszabb is, de ennek az ellentétét kell megvallani. Pl. ha valaki eltörte a lábát, – Uram köszönöm, hogy nem mind a kettő törött el. Ha össze tört a kocsink, -Uram köszönöm, hogy én jól vagyok. De ha nagyon nagy a baj, akkor is tudunk hálát adni: Uram köszönöm, hogy elhívtál és velem vagy, mert nekem van reménységem arra, hogy bajban vagyok ugyan, de a te segítségeddel kijövök abból. A gonosz nem tud mit kezdeni azzal aki nem megijed, elkeseredik, hanem dicsőit. Most már tudjuk, hogy parancsolni is lehet a gonosznak, hogy elkerüljük a bajokat. Aki hálaadással áldozik, az dicsőit engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását.(Zsoltárok 50:23)Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! És megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.(Zsoltárok 50:15) Vigadnak a hívek e dicsőségben, ujjonganak pihenőhelyükön. Szájuk Istent magasztalja, kezükbe kétélű kard van. (Zsoltárok 149:5-6)

Dicsőség az Atyának minden kijelentéséért. Nekünk sokkal könnyebb átlátni a biblián keresztül, az igazságot és a megtérésünk után a Szentlélek segít is ebben. A világnak nehezebb ezeket a dolgokat elfogadni, de a megtérés segíthetne nekik ebben. Hála és köszönet az elhívásunkért, hogy részesei lehetünk ennek a hitnek.

Dolgainkkal legalább két dolgot tehetünk. Kezünkbe vehetjük és megpróbálhatjuk megoldani mindegyiket. Vagy felelőtlenül nem törődünk velük. Ez utóbbi nem sok jót ígér. Az előbbi jobb megoldás, de a gyenge pont benne éppen a bűntől átitatott énünk. Mégis mi lenne a helyes? – kérdezhetjük. Az Igében ott a válasz: bízd az Úrra dolgaidat. Mit jelent ez a gyakorlatban? 1. Érdekel az Úr akarata. 2. Időt szánok az Ige olvasására – naponta. 3. Megimádkozom döntéseimet. Aki így tesz, nem fog csalódni!

Döbbenetes, milyen sokan készek meghallgatni a mondandódat, ha szeretetben szólsz. Éhesek arra, hogy valaki igazán törődjön velük. Legyél te is ilyen karácsonykor. Vidd hírül a Jézusban található békesség Igéjét. Vidd hírül az Ő jóakaratát az emberek iránt. Ki tudja, mennyi kis mag gyökerezik meg egy napon, és visz be még egy drága embert Isten dicsőséges királyságába?

Döntő fontossága van ma annak, hogy aki meghallja a Jézus hívó szavát, az valóban kövesse őt. Ne csak a maga boldogságát keresve, ne betokozódva, ne szektaként elszigetelve magát, hanem keményen kiállva, vállalva a lehetetlen feladatot: a küzdelmet az egész társadalom megmentéséért, Isten akarata szerint való életre vezetéséért. Lehet ezt ma nevetséges igénynek mondani. Az is lenne, ha nem maga a mindenható Isten vezetné őket. De ha ő akarja, győzni fog a Krisztus kis serege, és új élet fakad a romokon. Uram, segíts! Népünk teljes romlásban van. Külső ellenségekkel szemben nem tud helytállni, mert megsemmisült belső egysége, hite, áldozatkészsége. Egyházaink pedig tétováznak, a hosszú rabság után nem képesek vezetőként ugrani elő. Egyetlen reményünk maradt, hogy neked még van rendelésed a mi számunkra is. Ha mi nem vagyunk igaz követőid, figyelj hitvalló, ha kellett, vértanúságot is vállaló őseinkre, akiknek megígérted, hogy ezeriziglen megáldod őket utódaikban. Adj nekünk, adj nekem is Lelked erejéből, hogy tudjuk vállalni a lehetetlen feladatot: ujjá építeni lerontott közösségünket a te vezetésed alatt. Ámen. (Varga László: Isten asztaláról)

Dr. Harold Sala írja: „Vannak emberek, akik annyira jók az igazság elferdítésében, hogy önmagukat is meggyőzik… A megrögzött hazudozó számára annyira életstílussá vált a hazugság, hogy nehézséget okoz neki felismerni az igazságot… és nem csupán arról van szó, hogy Isten az ilyen életvitelt megveti, de a hazudozó saját szavahihetőségét is rombolja… Ahhoz, hogy a tisztességtelen életmódtól el tudj fordulni, fel kell ismerned, hogy komoly problémád van: nem gyógyíthatatlan, de makacsul ellenálló. El kell ismerned, akkor is, ha ez azt jelenti, hogy nyilvánosságra kerül.” Ha nehezedre esik igazat mondani, ezt a négy lépést kell követned: 1) Bánd meg! „Ha megvalljuk bűneinket… ő megbocsátja” (1János 1:9). Isten bocsánatával pedig segítsége is vele jön. 2) Legyél elszámoltatható! Keress valakit, aki nem fél attól, hogy nehéz kérdéseket tegyen fel neked! Ne feledd, hogy az igazságtól először általában nyomorúságosan érzed magad, mielőtt megszabadít. 3) Szabadulj meg ettől a magatartásformától! Nem lehet hazudni arra számítva, hogy Isten majd úgyis megbocsát. Ezzel leértékeled a kegyelmét. „Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla!” (Róma 6:1-2). 4) Maradj szigorú elszámolásban Istennel! Ha elszúrod (és időnként mind el szoktuk rontani), hozd rendbe gyorsan Istennel és azokkal az emberekkel, akiket félrevezettél!

Dr. John Maxwell írja: „Előbb vagy utóbb az ember, ha bölcs, rájön, hogy az élet jó és rossz napok, győzelem és vereség, adás és elfogadás keveréke. Megtanulja, hogy nem kifizetődő túl érzékeny lelkűnek lenni, és bizonyos dolgokat el kell engednie a füle mellett. Megtanulja, hogy általában az húzza a rövidebbet, aki kijön a sodrából, hogy időnként mindenkinek lehet rossz napja, és hogy nem kell a másik ember zsémbelését túl komolyan venni. Megtanulja, hogy a kötekedés sodor a legkönnyebben bajba, hogy úgy lehet a leggyorsabban népszerűtlenné válni, ha másokról pletykálunk, hogy a felelősség áthárítása mindig visszaüt, mint a bumeráng, és hogy nem számít, kié az érdem, csak a munka legyen elvégezve. Megtanulja, hogy a többiek legalább annyira ambíciózusak, mint ő, hogy legalább olyan jó eszűek, vagy még okosabbak, és hogy nem az ész, hanem a kemény munka a siker titka. Megtanulja, hogy senki sem juthat el egyedül az első bázisra [baseball], hogy csak együttes erőfeszítéssel lehet a jobb dolgok felé haladni. Röviden: felismeri, hogy a ’boldogulás művészete’ 98%-ban a mások felé tanúsított viselkedésén múlik.” Na és mi a helyzet veled? Jézus azt mondta: „Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok!” (Lukács 8:18). Legutóbb mikor hozott neked valaki olyan hírt, amit nem akartál hallani? Vagy mikor volt olyan, hogy valaki nagyon nem értett veled egyet? Vagy mikor kerültél összeütközésbe valakivel? Ha már rég volt, akkor talán nem vagy eléggé megközelíthető ember. Nem adhatunk másoknak nagyobb ajándékot, mint ha azt éreztetjük, hogy velünk természetesen viselkedhetnek.

Dr. Martyn Lloyd-Jones írta: „A lélek és az ige [végzi el], az igében lévő lélek, és a bennünk lévő lélek, miközben az igét olvassuk”. Az mondod: „Ez lehetetlen”. Isten azt mondja: „Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges” (Lukács 18:27). Azt mondod: „Teljesen kimerültem”. Ő azt mondja: „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul…” (Ézsaiás 40:31). Azt mondod: „Engem senki sem szeret”. Ő azt mondja: „…örök szeretettel szerettelek…” (Jeremiás 31:3). Azt mondod: „Nem bírom tovább”. Ő azt mondja: „Elég neked az én kegyelmem” (2Korinthus 12:9). Azt mondod: „Nem tudom, mit tegyek.” Ő azt mondja: „…ő egyengetni fogja ösvényeidet” (Példabeszédek 3:6). Azt mondod: „Képtelen vagyok rá”. Ő azt mondja: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem” (Filippi 4:13). Azt mondod: „Nem éri meg”. Ő azt mondja: „…a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk” (Galata 6:9). Azt mondod: „Nem tudok megbocsátani magamnak”. Ő azt mondja: „Isten megbocsátott nektek a Krisztusban” (Efézus 4:32). Azt mondod: „Alig tudok megélni”. Ő azt mondja: „Isten… be fogja tölteni minden szükségeteket…” (Filippi 4:19). Azt mondod: „Félek”. Ő azt mondja: „…nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét” (2Timóteus 1:7). Azt mondod: „Ezzel én nem tudok megbirkózni”. Ő azt mondja: „Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád!” (Zsoltárok 55:23). Azt mondod: „Én nem vagyok elég okos”. Ő azt mondja: „…ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől…” (Jakab 1:5). Azt mondod: „Egyedül vagyok”. Ő azt mondja: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged” (Zsidók 13:5). Bill Sunday mondta: „Isten igéjére támaszkodom, és ha a könyv lezuhan, én is vele zuhanok.” Ma engedd, hogy Isten igéje megoldja a dolgot!

Dr. Richard Carlson mondja: „Ha leértékeled magad, az inkább felerősíti, semmint kijavítja tökéletlenségeidet azáltal, hogy szükségtelen figyelmet és energiát fordít mindarra, ami rossz, ahelyett, hogy arra figyelne, ami jó. Miért tennéd ezt, tudva, hogy az egyetlen lehetséges következménye a negatív szemléletmód, még több negatív érzés és az élet ajándékának egyre kevesebbre becsülése? Azok az emberek, akik rendszeresen leszólják magukat, gyakran panaszkodóknak tűnnek, nem is beszélve arról, hogy milyen példát állítanak ezzel. Mindenkinek vannak olyan területei, melyeket szeretne tökéletesíteni, de ez nem jelenti azt, hogy ostoroznod kellene magad. Itt a földön egyikünk sem lesz tökéletes, de nem az a megoldás, hogy becsméreled magad. A Biblia azt mondja, hogy Isten „örökre tökéletessé tette a megszentelteket”. Max Lucado írja: „Húzd alá a tökéletes szót! Figyeld meg, nem az van odaírva, hogy jobbá tette. Nem az, hogy fejlődik. Nem az, hogy javulóban van. Isten nem fejleszt, Ő tökéletessé tesz. Ő nemcsak erősít, Ő teljesen elvégzi a munkát… Tudatában vagyok annak, hogy van, amiben még tökéletlenek vagyunk. Még mindig hibázunk. Még mindig elbukunk. Még mindig pontosan azt tesszük, amit nem is akarunk… ez a részünk »a megszentelődés folyamatában van«. De amikor arról van szó, hogy milyenek vagyunk Isten szemében, akkor tökéletesek vagyunk. Amikor minket néz, akkor olyan emberekre tekint, akik tökéletessé lettek azáltal, Aki az Egyetlen tökéletes – Jézus Krisztus által.” Az rendben vagy, hogy tökéletesíteni akarod magad, de ne görcsölj rajta; állj meg gyakran, és emlékeztesd magad arra, hogy: „felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt” (Kolossé 3:10).

Dr. Timothy Johnson írja: „A regényolvasás egyik öröme éppen abban rejlik, hogy nem tudjuk, hogyan fog alakulni a történet, amíg el nem jutunk az utolsó oldalra – aztán pedig abban, hogy visszagondolunk arra, hogyan élhettek volna a szereplők másként, ha tudták volna, hogy mi lesz a történet vége. A való életben azonban van egy sürgető tény, ami annyira különbözik a fantázia világától – az, hogy a végén nem lehet változtatni. Az élet jelentősége éppen az, hogy véget ér. Sohasem fogunk rájönni, hogyan kellene élnünk az életünket, ha nem értjük meg annak a ténynek a jelentőségét, hogy az élet véget fog érni. És akkor mi lesz?” Tehát állj meg, és kérdezd meg magadtól, hogy amit éppen most teszel (vagy nem teszel), azt nem fogod-e bánni később? Az élet története mindig előre halad; nem lehet visszafelé lejátszani. Pál tanácsa ebben a témában ez: „Éljetek szeretetben!”.

Drága Atyám! Minden alázatom tiéd, mert kezedben az életnek folyása, kezdete és vége! Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istennek igéje örökre megmarad. (Ézs 40,6.8) Mi a mulandó? Mi az el nem múló? Hogyan vehetem észre a különbséget a mulandó és az örök értékek között? Elmúlás. Elmúlása a pillanatnyinak. Ráfúj az Úr szele. Nincs többé teste, szépsége. Elszárad a fű, elhervad a virág, megöregszik a test. És ez így rendben van. Mi az, ami örökre megmarad? Mi az, ami nem változik? Ami állandó? Az a Rend, ami a fű és a virág, az ember és az egész emberiség, a lehetőségek és a kapcsolatok születését, létét, elmúlását adja. Istennek igéje örökre megmarad. Megingathatatlanul. Változatlanul. Ezért az Úrnak akarok énekelni, amíg mozog a szájam, Istent dicsőítem, amíg dobog a szívem. Ha szegényesek is ezek a dallamok, csekélyek Isten számára, mégis életemben, halálomban őt akarom magasztalni. (A. Pötzsch) Hatalmas Istenem, tegnap, ma és mindörökké ugyanaz maradsz, egyetlen sziklaszilárd társként az életemben. Köszönöm neked, hogy a te szereteted állandó marad irántam. Örök szeretettel szeretsz engem, ezért vontál magadhoz hűségesen. Jézus Krisztusért. Ámen.

free counters

 

Hírek


Asztali nézet